Všeobecné obchodní podmínky
50688
page-template-default,page,page-id-50688,cabin-core-1.0.2,select-theme-ver-3.3,ajax_fade,page_not_loaded,,smooth_scroll,paspartu_enabled,paspartu_on_top_fixed,paspartu_on_bottom_fixed,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky („VOP“) platí pro postup při uzavírání smlouvy o ubytování podle ustanovení § 2326 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („občanský zákoník“) a upravují obecná práva a povinnosti mezi ubytovaným („host“) a provozovatelem ubytovacího zařízení ke krátkodobé rekreaci „Chalupa s přívlastkem“– Evou Smutnou, IČO: 088 20 562, se sídlem Karlinská 141, 460 10 Liberec 10 („ubytovatel“). Smluvní vztah mezi ubytovatelem a hostem se řídí smlouvou o ubytování uzavřenou mezi ubytovatelem a hostem, a těmito VOP. Ve věcech výslovně neupravených těmito VOP se postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Individuální ujednání obsažená ve smlouvě o ubytování mají před ustanoveními těchto VOP přednost.

 

Čl. I.

Rezervace

 

 

 1. Host je oprávněn provést poptávku po ubytování („Objednávka“) telefonicky nebo písemně. V případě telefonické Objednávky, je ubytovatel oprávněn požadovat od hosta dodatečné písemné potvrzení Objednávky. Písemnou Objednávkou se rozumí poptávka zaslaná na e-mailovou adresu ubytovatele umístněnou na webových stránkách ubytovatele https://chalupasprivlastkem.cz. Odesláním takto vytvořené Objednávky ubytovateli host potvrzuje, že se plně seznámil s těmito VOP, že s nimi souhlasí a uznává je jako podmínky a nedílnou součást smlouvy o ubytování.
  1. Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou Objednávku jsou: fakturační údaje (jméno a příjmení hosta, adresa místa trvalého pobytu), kontaktní údaje (jméno a příjmení hosta, adresa místa trvalého pobytu, telefon a e-mail), v případě právnických osob obchodní firma, IČO, DIČ, sídlo a požadovaný termín ubytování.
  1. Ubytovatel na základě obdržení Objednávky zašle na elektronickou adresu uvedenou v Objednávce hostovi potvrzení o přijetí Objednávky („Rezervace“), ve které bude minimálně uvedeno:
   1. identifikace hosta;
    1. termín ubytování;
     1. výše zálohy za ubytování;
     1. výše vratné kauce – peněžité jistoty;
     1. částka za ubytování.
  1. K uzavření smlouvy o ubytování dochází okamžikem doručení Rezervace.

 

Čl. II

Cena pobytu a platební podmínky

 

 

 • Cenou za ubytování se rozumí částka za ubytování uvedená v Rezervaci a ve faktuře vystavené ze strany ubytovatele („Faktura“), která zahrnuje ubytování, rekreační poplatek a poplatek za závěrečný úklid.
  • Ubytovatel má právo požadovat po hostovi uhrazení zálohy na cenu za ubytování ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých). Host je povinen tuto zálohu uhradit nejpozději ve lhůtě stanovené v Rezervaci. Neuhradí-li tuto zálohu řádně a včas, má ubytovatel právo od smlouvy o ubytování písemně odstoupit a ubytovací kapacitu nabídnout jiné osobě.
  • Záloha není vyžadována pouze v případě pobytů rezervovaných deset a méně kalendářních dnů před požadovaným dnem nástupu k ubytování. V takovém případě probíhá úhrada vratné kauce a ceny za ubytování v plné výši, a to ve lhůtě uvedené na Faktuře.
  • Současně s doplatkem zbývající části ceny za ubytování musí být zaplacena i vratná kauce – peněžitá jistota ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) („vratná kauce“). Vratná kauce bude sloužit k zajištění oprávněných peněžitých nároků ubytovatele, zejména úhradě případného poškození majetku ubytovatele, poškození věcí v ubytovacím zařízení apod. Vratná kauce po odečtení případných nároků ubytovatele bude vrácena hostovi nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne odhlášení z ubytovacího zařízení, a to na účet, z něhož byla poukázána, nebo na účet, který host písemně sdělí ubytovateli e-mailem na info@chalupasprivlastkem.cz.
  • Host je povinen nejpozději ve lhůtě uvedené na Faktuře uhradit ubytovateli zbývající část ceny za ubytování a vratnou kauci. Po zaplacení ceny za ubytování včetně vratné kauce obdrží host od ubytovatele potvrzení o zaplacení ceny za ubytování a vratné kauce. Nebude-li zbývající část ceny za ubytování a/nebo vratná kauce ve stanovené lhůtě uhrazena, má ubytovatel právo od smlouvy odstoupit a právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši uhrazené zálohy. V případě předčasného ukončení pobytu nevzniká hostovi nárok na vrácení ceny za ubytování.
  • Uhrazením se rozumí připsání příslušné částky nejpozději v poslední den lhůty na bankovní účet ubytovatele.

 

Čl. III.

Podmínky ubytování

 

 

 • Přihlášení do ubytovacího zařízení je možné nejdříve od 15.00 hodin prvního dne termínu ubytování stanoveného v Rezervaci, není-li dohodnuto jinak.
  • Odhlášení z ubytovacího zařízení musí proběhnout nejpozději do 10.30 hodin posledního dne termínu ubytování stanoveného v Rezervaci, není-li dohodnuto jinak.
  • Host má právo užívat prostory vyhrazené k ubytování včetně společných prostor chalupy a využívat služby s tím spojené.
  • Host se zavazuje dodržovat ubytovací řád ubytovacího zařízení, který je přístupný i na webových stránkách ubytovatele https://chalupasprivlastkem.cz. Odesláním Objednávky tak host potvrzuje, že se s ubytovacím řádem seznámil.
  • Ubytování domácího mazlíčka (psa, kočky apod.) není možné.
  • Host odpovídá za jakoukoliv škodu, kterou způsobí na majetku ubytovatele sám nebo kterou způsobí osoby využívající ubytovacích služeb ubytovatele s vědomím hosta, nebo jimž host umožnil do ubytovacího zařízení přístup.
  • Doprava na místo ubytování je individuální bez možnosti náhrady nákladů s tím souvisejících. Parkování motorový vozidel je umožněno na parkovací ploše umístěné vedle ubytovacího zařízení.

 

Čl. IV.

Odstoupení od smlouvy o ubytování a storno poplatky

 

 

 • Host má právo kdykoli před nástupem do ubytovacího zařízení od smlouvy o ubytování písemně odstoupit, a to z důvodu podstatného porušení povinností ubytovatele, a tedy i bez povinnosti platit storno poplatek.
  • V případě odstoupení od smlouvy o ubytování z jiných důvodů a rovněž v případě, kdy od smlouvy o ubytování odstoupí ubytovatel z důvodů stanovených zákonem nebo těmito VOP, je host povinen uhradit ubytovateli storno poplatek.
  • Výše storno-poplatku je sjednána v závislosti na době, která zbývá ode dne doručení odstoupení od smlouvy o ubytování do dne nástupu na ubytování určené v Rezervaci, konkrétně je pak stanovena následovně:
   • je-li odstoupení od smlouvy o ubytování doručeno více než 45 dnů před prvním dnem termínu ubytování stanoveného v Rezervaci, nebude vůči hostovi uplatňován žádný storno poplatek;
    • je-li odstoupení od smlouvy o ubytování doručeno od 44 do 14 dní před prvním dnem termínu ubytování stanoveného v Rezervaci, činí storno poplatek 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých);
     • je-li odstoupení od smlouvy o ubytování doručeno od 13 do 7 dní před prvním dnem termínu ubytování stanoveného v Rezervaci, činí storno poplatek 50 % z ceny za ubytování;
     • je-li odstoupení od smlouvy o ubytování doručeno v době 6 dní před prvním dnem termínu ubytování stanoveného v Rezervaci do okamžiku možného nástupu do ubytovacího zařízení, tj. do 15.00 hod. prvního dne termínu ubytování stanoveného v Rezervaci, bude hostovi účtován storno poplatek ve výši 100 % z ceny za ubytování.
  • Pokud host nenastoupí do ubytovacího zařízení nejpozději do 24.00 hod. prvního dne termínu ubytování stanoveného v Rezervaci a nebude ani informovat ubytovatele o pozdním příjezdu, může ubytovatel odstoupit od smlouvy o ubytování. V těchto případech je host povinen zaplatit 100 % ceny za ubytování určené v Rezervaci.
  • Odstoupení od smlouvy o ubytování musí být písemné a musí být doručeno druhé straně.
  • Ubytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu o ubytování bez výpovědní doby před uplynutím ujednané doby v případě, že host a/nebo osoby jej provázející i přes výstrahu hrubě porušují své povinnosti vyplývající ze smlouvy o ubytování, těchto VOP, ubytovacím řádem, jakož i z právních předpisů České republiky.

 

Čl. V.

Ochrana osobních údajů

 

 

 • Ubytovatel zpracovává osobní údaje hosta v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů („zákon o zpracování osobních údajů“). Právním základem je plnění smluvních povinností, hájení oprávněných zájmů ubytovatele, dodržování zákonných povinností. Ubytovatel shromažďuje osobní údaje hosta za účelem realizace objednávek, rezervací, uzavíraní a plnění povinností ze smluv týkajících se jí nabízených služeb, a to po dobu nezbytně nutnou do ukončení poskytování sjednaných služeb.

Ve výše uvedených případech je ubytovatel v souladu s § 43 odst. 3 písm. a), b) a e) zákona o zpracování osobních údajů, oprávněn zpracovávat osobní údaje hosta i bez jeho souhlasu.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v zákonem vyžadovaném rozsahu nebo v rozsahu nezbytně nutném, zahrnujícím základní kontaktní údaje a identifikační údaje fyzické osoby.

Osobní údaje zpracovává ubytovatel jako správce a tyto údaje neposkytuje dalším osobám.

 

 • V souvislosti se zpracováním osobních údajů hosta má host mimo jiné níže uvedená práva se zpracováním související, a to:
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu osobních údajů;
 • právo žádat o vysvětlení a odstranění vzniklého stavu v případě, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem.

 

Čl. VI.

Závěrečná ustanovení

 

 

 • Tyto VOP ve smyslu § 1751 a násl. občanského zákoníku upravují postup při uzavírání, tvoří obsah a jsou nedílnou součástí smlouvy o ubytování, uzavřené mezi hostem a ubytovatelem.
  • Je-li v těchto VOP požadovaná písemná forma právního jednání, považuje se za dodržení této formy, je-li právní jednání učiněno formou dopisu nebo e-mailem.
  • Tyto VOP může v plném a neomezeném rozsahu ubytovatel doplňovat a měnit elektronickou formou. Nová verze VOP bude vždy umístěna na internetových stránkách ubytovatele https://chalupasprivlastkem.cz s tím, že účinnost nabývají okamžikem zveřejnění.
  • V ostatních případech neupravených těmito VOP se host a ubytovatel zavazují řídit příslušnými právními předpisy České republiky a případné spory řešit přednostně smírnou cestou.

Tyto VOP nabývají účinnosti 1.9.2020